Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття і зміст процесу доказування

Поняття і елементи процесу доказування в кримінальному провадженні. Обов'язок доказування. Поняття, способи збору і перевірки доказів. Особливості збору і перевірки доказів в різних стадіях процесу. Поняття і значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результати оцінки доказів. Джерела доказів.

ВКЛАД

- денежные средства или ценные бумаги, внесенные физическим лицом в банк или в другое финансовое учреждение в целях хранения и получения дохода. Лицо, внесшее В., называют вкладчиком. Доход по В. выплачивается в денежной форме в виде процентов В возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором. Существуют именные В. и В. на предъявителя. В. на предъявителя имеет право пользоваться любое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий вложение средств. В. до востребования вносятся без указания срока хранения, а срочные В. - на определенный срок. По денежным вкладам банк выплачивает процент, а по другим - взимает плату за хранение. В РФ В. принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России. Банки обеспечивают сохранность В. и своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во В. оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых выдастся вкладчику. См. т.ж. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.

Источник - legaldictionary.ru

Е. Справедливость рішення. У історії законодавства і практиці його застосування така вимога традиційно пред'являлася тільки до вироку суду і те лише в тій його частини, де мова йшла про відповідність вигляду і міри покарання тяжкості довершеного діяння і особи засудженого. Це, висловлюючись Лафарта, "вимога віддаючої справедливості".Но відомо, що в інших процесуальних актах питання про призначення покарання за скоєне не вирішується і, ймовірно, тому довгий час до таких актів вимога справедливості не пред'являлася, бо вважалося, що вказану "функцію подяки" інші процесуальні акти виконати не можуть. Тим часом, такий підхід до рішення питання про можливість розповсюдження названої вимоги на інші процесуальні акти не коректний, хоч би тому, що він ігнорує (або не враховує) інші смислові значення справедливості. Крім вказаного "розподільного" значення справедливості в літературі аналізуються економічні, соціальні і другіє аспекти розуміння даного явища моральної свідомості суспільства. Останні також важливі, але нас повинно цікавити не будь-яке з вказаних понять, а саме правовий аспект значення справедливості. У зв'язку з цим слід особливо підкреслити, що головним компонентом справедливості є належне відношення правопріменітеля до особи, її інтересів, процесуального положення. Якщо реалізацію такого підходу до розуміння справедливості розглядати з урахуванням суті і функціонального призначення рішення про збудження кримінальної справи, то слід зазначити, що назване рішення є початковим (первинним) актом кримінального переслідування будь-якого, хто скоїв злочин і тим самим заподіяв яку-небудь шкоду конкретній особі, колективу або суспільству. Тому законне і обгрунтоване рішення про порушення кримінальної справи буде одночасне і справедливим, оскільки, по-перше, воно забезпечує реалізацію кримінальної відповідальності дійсно винної в скоєнні злочину особи, а, во-других, є особливим способом захисту інтересів потерпілого. Незаконне порушення кримінальної справи несправедливе як по відношенню до того, хто невинен в скоєнні злочину, так і відносно особи, якій злочином заподіяна шкода, але що залишився, з названої причини, незахищеним.
Грунтовному дослідженню процесуальних гарантій присвячено дві монографії Е. Ф. Куцової. У них всесторонньо розглянуто поняття, значення, предмет, мету, зміст процесуальних гарантій права і законних інте-

Курсові роботи з кримінального процесу