Курсові роботи з кримінального процесу

Реалізація принципів кримінального процесу в досудових стадіях

Теоретичні засади дослідження реалізації принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Поняття та система принципів кримінального процесу. Поняття стадії досудового розслідування та його форми. Співвідношення специфічних принципів розслідування та загальних умов провадження досудового слідства. Аналіз особливостей реалізації окремих принципів кримінального процесу в досудових стадіях. Реалізація принципу публічності в досудових стадіях. Реалізація принципу диспозитивності в досудових стадіях. Реалізація принципу змагальності сторін на досудовій стадії кримінального провадження.

ГАРАНТ

(от фр. garantir - обеспечивать, ручаться) - государство, юридическое или физическое лицо, дающее гарантию, поручитель. Г. берет на себя вторичную ответственность по уплате долга того лица, платежеспособность которого он гарантирует. Г. обязан исполнять обязательство за должника только в том случае, если последний не удовлетворяет требований кредитора. В качестве Г. могут выступать государство и его органы, учреждения, предприятия, фирмы.

Источник - legaldictionary.ru

Принцип рівності громадян перед законом (ст. 4 УК РФ) означає, що особи, що скоїли злочин, рівні перед законом і підлягають кримінальній відповідальності незалежно від підлоги, раси, національності, майнового і службового положення, відношення до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань, а також інших обставин. Даний принцип відображає положення ст. 19 Конституції Російської Федерації, підкреслюючи тим самим його значення для вирішення завдань по охороні суспільних відносин від злочинних посягань. Будь-яка особа, що скоїла злочин, не залежно від інших яких-небудь обставин, повинна притягати до відповідальності за скоєне, або до нього повинні бути прийняті інші заходи кримінально-правового характеру. Даний принцип встановлює юридична рівність незалежно від рівності соціального, закріплює однакові підстави і межі кримінальної відповідальності, однакових умов застосування покарання.
Впродовж багатьох років в теорії доказів утверділось уявлення про доведення, як про пізнання (безпосередньому і опосередкованому) події минулого, здійснюване слідчим, прокурором, судом в особливій процесуальній формі - шляхом збирання, про

Курсові роботи з кримінального процесу