Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

ЗАЛОГ

- способ обеспечения исполнения обязательств, при котором кредитор (залогодержатель) имеет право в случае невыполнения должником (залогодателем) обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь (Ст.1 Закона Республики Беларусь “О залоге”)

Источник - legaldictionary.ru

Вимагає додаткового обговорення питання про компенсацію збитку, заподіяного при проведенні оперативно-розшукових заходів. Однозначно, що від обов'язку відшкодувати збиток звільняються оперативні співробітники і інші особи, що виконують завдання уповноважених на те органів по попередженню і припиненню злочинів. Теоретично не виключається, що до виконання оперативного завдання можуть бути привернуті не тільки фізичні, але і юридичні особи, які у такому разі також повинні бути звільнені від обов'язку відшкодовувати збиток. Проте висловлені пропозиції звільнити органи дізнання від відшкодування матеріального і морального збитку, заподіяного при проведенні оперативно-розшукових заходів, якщо працівники оперативних підрозділів діяли в стані професійної риски і при цьому порушили ті, що охороняються законом права, свободи і інтереси громадян або юридичних осіб, не можна вважати обгрунтованими. По суті, у такому разі ми, порушуючи Конституцію України, покладаємо обов'язок нести неплановані витрати по боротьбі із злочинністю на невизначену кількість громадян і організацій, на яких законом такий обов'язок не покладений. Представляєт-
Відповідно до чинного законодавства військова служба - особливий вид федеральної державної служби, функціонально призначений для озброєної боротьби з військовою агресією, тобто для забезпечення військової безпеки держави.

Курсові роботи з кримінального процесу