Курсові роботи з кримінального процесу

Обвинувачення як предмет кримінального правосуддя

Теоретичні засади дослідження обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття правосуддя у кримінальних справах. Функція обвинувачення та її місце в системі кримінально-процесуальних функцій. Сторона обвинувачення в кримінальному процесі. Характеристика обвинувачення як предмету кримінального правосуддя. Поняття, сутність та етапи реалізації обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України.

ЗАЛОГ

- гражданско-правовое действие, дающее право кредитору по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Залогодержатель имеет право получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреждение заложенного имущества, независимо от того, в чью пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств.

Источник - legaldictionary.ru

Принцип соціалістичного інтернаціоналізму відображений також в двосторонніх договорах, увязнених Союзом РСР з іншими соціалістичними державами про надання правової помощи71. На підставі принципу соціалістичного інтернаціоналізму, пошани до державного суверенітету, невтручання і рівноправ'я вирішено питання про видачу злочинців для залучення їх до кримінальної відповідальності і покарання, а також всі інші питання надання правової допомоги по кримінальних справах З цих договорів виходить, що Радянський Союз і відповідне іншу соціалістичну державу узяли на себе зобов'язання видавати один одному осіб, що знаходяться на їх території, для притягання до кримінальної відповідальності або для приведення у виконання вироку, якщо це відповідає умовам договору.
Наявність невідміненої ухвали органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в збудженні кримінальної справи по тому ж факту, крім випадків, коли необхідність порушення справи визнана судом, у виробництві якого знаходиться кримінальна справа (ст. 276 і 278 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу