Курсові роботи з кримінального процесу

Поняття, суть і завдання кримінального процесу

Поняття і суть кримінального процесу. Типи кримінального процесу. Мета, принципи і завдання сучасного кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Система принципів кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу в Україні.

НАЛОГ

Обязательный взнос в бюджет или во внебюджетный фонд, осуществляемый юридическими и физическими лицами (налогоплательщиками) в порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. По законодательству РФ различаются налоги федеральные, налоги субъектов РФ и местные налоги. Органы государственной власти всех уровней не вправе вводить дополнительные налоги и обязательные отчисления, не предусмотренные законодательством РФ, равно как и повышать ставки установленных налогов и налоговых платежей.

Источник - legaldictionary.ru

Потім все наявні в справі доказу звинувачення (звинувачувальні докази) і докази захисту (захисні докази) аналізуються з позиції їх достовірності і повноти. Достовірним вважається доказ, істинність якого (відповідність увязнених в нім фактичних даних дійсності) перевірена і безперечно підтверджується іншими доказами. Перевірка достовірності зібраних у справі доказів, усунення можливих суперечностей між ними - найважливіші умови винесення засідателями присяг правильного і справедливого вердикту і заснованого на нім вироку суду. Для об'єктивної оцінки достовірності наявних в справі звинувачувальних і виправдувальних доказів адвокат повинен зіставити їх з іншими доказами, наявними в кримінальній справі.
Ми закінчили виклад кримінально-правових ідей Наказу і обстеження їх джерел. Ми прагнули показати в застосуванні до кожної з ухвал Наказу, що цікавили нас, не тільки з якого джерела воно черпнуло, але і як він використаний в Наказі. Нам належить тепер підвести деякі підсумки.

Курсові роботи з кримінального процесу