Курсові роботи з кримінального процесу

Кримінально-процесуальний примус

Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти. Характеристика заходів кримінально-процесуального примусу. Поняття та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття, види, мета і підстави їх застосування. Загальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України.

ИНВАЛИД

(от лат. invalidus - слабый, немощный) - по определению ФЗ “О социальной защите инвалидов” от 20 июля 1995 г. “лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты”. Признание лица инвалидом осуществляется Государственной службой медико-социальной экспертизы.

Источник - legaldictionary.ru

Прямий доказ представляє декілька видів. Види ці робляться розсудливими на підставі наступних міркувань. Основне призначення кримінального доказу, по справедливому зауваженню Гейера (Lehrbuch des gem. deutsch. Strafproc. 1880, р. 693), полягає в тому, щоб замінити собою для судді безпосереднє сприйняття тих моментів минулої події, щодо яких безпосереднє сприйняття абсолютно неможливе. Деякі сліди минулої події піддаються безпосередньому сприйняттю судді, наприклад, місцевість, де скоївся злочин, знаряддя останнього, corpus delicti і т.д. Але як здійснений був злочин, різні епізоди цього здійснення, все це, як те, що потонуло у минулому не може бути більш предметом плотського сприйняття судді.
Прихильники третьої позиції вважають, що з ухваленням нового кримінального законодавства, яке надає досить широкі можливості звільнення від кримінальної відповідальності і покарання осіб, що скоїли злочини, невідворотність покарання перестала бути принципом кримінального права.

Курсові роботи з кримінального процесу