Курсові роботи з кримінального процесу

Суб'єкти процесу доказування та їх класифікація

Теоретичні засади дослідження суб'єктів процесу доказування. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Поняття та класифікація суб'єктів доказування. Суб'єкти доказування, на яких покладено обов'язок доказування. Суд як суб'єкт доказування. Органи досудового розслідування і прокурор як суб'єкти доказування. Суб'єкти, які вправі брати участь в процесі доказування. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб'єкти доказування. Підозрюваний, обвинувачений, підсудний, захисник як суб'єкти доказування.

ДЕВИАЦИЯ

(от лат. deviatio - уклонение) -отклонение морского судна от установленного (договором) или обычного пути следования. Стандартные случаи Д. - спасение людей, судна, оказание медицинской помощи лицам, находящимся на борту, и т.п. В англо-американском договорном праве также отступление от существенных условий договора. В зависимости от целей и сопутствующих обстоятельств Д. может признаваться как действием, влекущим за собой ответственность заказчика за причиненный ущерб и просрочку исполнения обязательства по перевозке, так и обстоятельством, освобождающим перевозчика от ответственности. В коносаменте, чартере, страховом полисе, как правило, содержится девиационная оговорка, предусматривающая возможность Д. При наличии такой оговорки ответственность за возможный ущерб грузу несет исключительно страховщик.

Источник - legaldictionary.ru

УК РФ 1996 р. на відміну від УК РСФСР передбачає лише один випадок заміни кримінальній відповідальності, а саме заміну її примусовими заходами виховного характеру (ч. 1 ст. 90 УК РФ). Проте і в даному випадку природа злочину не міняється, злочин не трансформується в правопорушення. Наочний тому приклад: коли після винесення ухвали про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності з'ясується, що раніше цим неповнолітнім вже скоювалися злочини, або коли на підставі ч. 4 ст. 90 УК РФ призначені заходи відміняються, а неповнолітній притягується до кримінальної відповідальності. Тому ми не можемо погодитися з авторами, які вважають, що "кримінальний закон не формулює яких-небудь підстав відновлення припинених в результаті звільнення від кримінальної відповідальності кримінально-правових отношений".34
У решті випадків суд при нез'явленні цивільного позивача або його представника має право залишити цивільний позов без розгляду. В цьому випадку за цивільним позивачем зберігається право пред'явити позов в порядку цивільного судочинства (ст. 250 УПК).

Курсові роботи з кримінального процесу