Курсові роботи з кримінального процесу

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист

Теоретичні засади дослідження принципу забезпечення обвинуваченому права на захист. Поняття і значення принципів судового процесу. Поняття захисту, його види і значення у кримінальному судочинстві. Сучасне забезпечення права на захист у судовому провадженні. Аналіз особливостей забезпечення обвинуваченому права на захист. Процесуальне становище захисника. Права та обов'язки захисника. Обов'язкова участь захисника. Перспектива розвитку принципу забезпечення обвинуваченому права на захист.

ФРАТРИЯ

(гр. phratria - братство) - форма социальной организации (промежуточная между родом и филой) в Афинах и других государствах доклассической Древней Греции. Члены Ф., как правило, имели общие органы самоуправления, культ.

Источник - legaldictionary.ru

Є у цієї 'пропозиції і .противники. Так, О. П. Те-мушкин 'вважає, що позбавлення 'голів судів права приносити протести поставить наглядову інстанцію в повну залежність від спрямованості прокурорських протестів, -а "таке підлегле положення суду було б несумісне з його роллю активного творця соціалістичного правосуддя і хранителя його престиж.а"243. Міркування ці, як видимий, не розраховані на випадок збереження за головами судів права приносити протести, що мають на меті поліпшити положення засудженого.
Ванія (публічного позову). Дізнання ж завжди передує даній стадії, прі- чим орган, що його проводить, не має права кваліфікувати діяння. Звідси, ко- гда ведеться дізнання, ще юридично невідомо, яка кваліфікація после- дме, і чи проводитиметься попереднє слідство (судова поліція, ко- нечно, може це припускати фактично). Це приводить до того, що потенци-

Курсові роботи з кримінального процесу