Курсові роботи з кримінального процесу

Система кримінального процесу України

Теоретичні засади дослідження системи кримінального процесу України. Сутність кримінального процесу. Мета і завдання сучасного кримінального процесу. Характеристика системи кримінального процесу України. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика не обов'язкових стадій кримінального провадження.

БЕЖЕНЕЦ

- по российскому законодательству прибывшее или желающее прибыть на территорию РФ лицо, не имеющее гражданства РФ, которое было вынуждено или имеет намерение покинуть место своего постоянного жительства (на территории другого государства) вследствие совершенного в отношении него насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному преследованию по признаку: расовой или национальной принадлежности; вероисповедания; языка; принадлежности к определенной социальной группе;политических убеждений (Закон РФ “О беженцах” от 19 февраля 1993 г.).

Источник - legaldictionary.ru

Разом з групою осіб, що зробили розкрадання в крупному розмірі, за халатність притягала до відповідальності і засуджена до виправних робіт молода жінка М., що пропрацювала декілька місяців бухгалтером і що здійснювала облік матеріальних цінностей. Було встановлено, що вона некваліфікованим обліком істотно сприяла розкраданню матеріальних цінностей. Лише висока наглядова інстанція визнала її засудження неправильним. Як з'ясувалося, М. була призначена на посаду бухгалтера, не маючи ніякої бухгалтерської підготовки, тимчасово і при раптово виниклих обставинах - треба було терміново замінити її попередницю, що виїхала. Таким чином, М. повинна була передбачати наслідки своєї роботи - посада зобов'язувала, але не могла, не маючи навиків ведення бухгалтерської звітності.
Зміст оповіщених протоколів огляду, обшуку, слідчого експерименту стане більш дохідливим для присяжних, якщо прокурор супроводжуватиме ці дії демонстрацією підготовлених заздалегідь планів і схем (місця події і ін.), а також фотографій - додатків до протоколів;

Курсові роботи з кримінального процесу