Курсові роботи з кримінального процесу

Стадії кримінального процесу та їх характеристика

Теоретичні засади дослідження стадій кримінального процесу. Поняття і зміст кримінального процесу. Завдання і структура кримінального процесу. Характеристика стадій кримінального процесу. Загальна характеристика стадій досудового провадження по кримінальній справі. Кримінально-процесуальна характеристика судового провадження. Загальна характеристика необов'язкових стадій кримінального провадження. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду.

ОСКОРБЛЕНИЕ

- преступление, предусмотренное ст. 130 УК РФ, заключающееся в умышленном унижении чести и достоинства другого лица, выраженном в неприличной форме. О. может быть нанесено словесно, письменно, действием (пощечина, непристойный жест и т.д.), публично, либо в отсутствие потерпевшего. В отличие от клеветы при О. не сообщается каких-либо позорящих потерпевшего сведений, а дается отрицательная оценка его личности, качествам, поведению, причем в грубой форме.

Источник - legaldictionary.ru

Щоб розібратися у всіх наявних зв'язках і відносинах між окремими фактами і виводами з них, потрібний ретельний аналіз. Завдання логіки доведення полягає в тому, щоб розробити необхідні засоби логічного аналізу структури доказового матеріалу і озброїти ними слідчих працівників. Розумова діяльність, пов'язана із збиранням, дослідженням і оцінкою доказів, не може протікати інакше, як в строгих логічних формах. Тим часом слідчому особливо необхідно досконало володіти мистецтвом правильної побудови думок, міркувань. Відомо, що окремі докази, особливо непрямі, представляють лише часткові, не зв'язані між собою дані про деякі події, дії, предмети. З'єднання їх в одне ціле, внутрішньо зв'язане міркування вимагає великої послідовності мислення, глибокого розуміння логічних правил виведення одних думок з інших [18, з. 16].
Формулювання питань не повинні допускати можливість присяжних визнати підсудного винним в здійсненні діяння, по якому державний обвинувач не пред'являв йому звинувачення або не підтримує звинувачення до моменту постановки питань (ч. 6 ст. 339 УПК РФ).

Курсові роботи з кримінального процесу