Курсові роботи з кримінального процесу

Судові прецеденти у кримінальному судочинстві

Характеристика судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права. Види джерел кримінально-процесуального права. Поняття та ознаки судового прецеденту. Види судового прецеденту. Місце судових прецедентів у кримінальному судочинстві України. Судові прецеденти та акти органів судової системи України з питань кримінального процесу. Застосування судової практики як різновиду судового прецеденту.

КРЕДИТ

(от лат. creditum - ссуда) - 1) денежные средства, предоставленные банком или иной кредитной организацией (кредитором) по кредитному договору заемщику на условиях возвратности и, как правило, платности (в виде процентов за пользование К. ). Следует отличать от понятия заем; 2) термин бухгалтерского учета, выражающий противоположные дебету изменения в счетах.

Источник - legaldictionary.ru

Значення кримінального процесу полягає в тому, що встановлений законом порядок виробництва по кримінальних справах забезпечує досягнення завдань кримінального судочинства, охорону права і законних інтересів всіх осіб, що беруть участь в справі, гарантує встановлення об'єктивної істини, ухвалення законних і обгрунтованих рішень. Карно-процесуальний порядок є єдиним і обов'язковим по всіх справах і для всіх судів, органів прокуратури, попереднього слідства, дізнання (ч. 4 ст. 1 УПК).
По УК РФ, що діє, поняттям "Комерційний підкуп" охоплюються два самостійні склади злочину: незаконна передача грошей, цінних паперів, іншого майна, а рівне незаконне надання послуг матеріального характеру (ч. 1 ст. 204 УК) і незаконне отримання винагороди (ч. 3 ст. 204 УК). Аналіз доцільно почати з розгляду ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 УК РФ.

Курсові роботи з кримінального процесу