Курсові роботи з кримінального процесу

Сучасні тенденції розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій

Теоретичні засади дослідження сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Поняття судової експертизи. Висновок експерта як джерело доказів. Процесуальний порядок проведення експертизи. Характеристика сучасних тенденцій розвитку судової експертизи на основі інформаційних технологій. Сучасний стан і перспективи інформаційного забезпечення судово-експертних досліджень. Програмні продукти та автоматизовані комплекси, що застосовуються для комп'ютеризації судово-експертної діяльності. Експертні системи, проблеми їх використання для вирішення криміналістичних завдань. Перспективні методи розвитку судово-експертної діяльності.

ГЕНОЦИД

Любые перечисленные действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в такой группе; насильственная передача детей из одной группы в другую (ст. II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, 1948 г.)

Источник - legaldictionary.ru

Відповідними галузями матеріального права (кримінального, адміністративного і т. д.). Тут виникає своєрідна конструкція, при якій процесуальні відносини, будучи засобом реалізації вимог матеріального права, в та ж час самі є об'єктом охорони матеріального права (кримінальна відповідальність за надання помилкових свідчень і інші злочини проти правосуддя, адміністративна відповідальність за порушення громадського порядку в залі судового засідання, цивільна відповідальність за збиток, заподіяний неправильними службовими діями посадової особи, і т. д.). Проте навряд чи можна говорити в цих випадках про обслуговування матеріальними галузями процесуальних санкцій (Н. А. Чечина, П. З. Елькинд), а тим болєє- про можливість застосування заходів адміністративної відповідальності як заходи процесуального примушення (І. З. Са-мощенко, М. X. Фарукшин). Заходи кримінальною, адміністративною і інших видів відповідальності застосовуються як безпосередній результат іменале кримінального, адміністративного і т.д. (а не процесуального) порушення і використовуються як санкції кримінально-правових, адміністративно-правових і т.д. (а не процесуальних) норм. У цих випадках кримінальне, адміністративне і інші галузі права виконують свої охоронні функції по відношенню до процесуальної діяльності.
На відміну від суті, зміст кримінального покарання мінливий, воно схильне до зовнішніх впливів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру і в значній мірі залежить від тих цілей, які поставлені перед покаранням.

Курсові роботи з кримінального процесу