Курсові роботи з кримінального процесу

Примирювальна форма вирішення кримінальних справ

Теоретичні засади дослідження примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Поняття кримінально-процесуальної форми. Поняття кримінального провадження на підставі угод. Аналіз особливостей примирювальної форми вирішення кримінальних справ. Особливості укладення угоди про примирення (ініціювання, зміст, наслідки). Порядок судового провадження на підставі угоди.

АДАПТАЦИЯ

(от ср.-век. лат. adaptatio - приспособление) - приспособление действующих внутригосударственных правовых норм к новым международным обязательствам государства без каких-либо изменений в его законодательстве.

Источник - legaldictionary.ru

Відповідно до ст. 343 УПК РФ засідателі присяг при обговоренні поставлених перед ними питань повинні прагнути до ухвалення одностайного рішення. У тих випадках, коли колегія засідателів присяг протягом трьох годинників після видалення в дорадчу кімнату не прийшла до одностайного рішення по поставлених перед нею питаннях, присяжні приступають до формулювання в листі питання відповідей, прийнятих більшістю голосів в результаті проведеного голосування.
Визнання обвинуваченим своєї провини може бути покладене в основу звинувачення лише при підтвердженні визнання сукупністю наявних доказів у справі (ч. 2 ст. 77 УПК). Закон цим правилом попереджає від переоцінки значення визнання обвинуваченим своєї провини і указує на необхідність мати в своєму розпорядженні сукупність доказів, що свідчать про достовірність відомостей, повідомлених обвинуваченим.

Курсові роботи з кримінального процесу